وبلاگ

اخبار

ویژگی های پلات خوب

پیش از پرداختن به ایم موضوع که در چاپ پلات چه موضوعاتی موجب افزایش کیفیت چاپ میشود لازم است بدانیم که پلات یکی از دستگاه

اخبار

ویژگی های یک چاپ سربرگ خوب

ویژگی های یک چاپ سربرگ خوب را می دانید؟ سربرگ یا همان Letter Head برگه ای است که برای مکاتبات مورد استفاده قرار می گیرد.