خدمات پیش از چاپ

خدمات لیتوگرافی و فرم بندی

پلیت تا سایز ۴.۵ ورقی

خروجی فیلم یووی

تا سایز ۱۰۰*۷۰ و ۶۰*۹۰