اُفست گرافیک نوین

اُفست گرافیک نوین

با نیم قرن تجربه در صنعت چاپ و بسته بندی

چاپ تبلیغات انتخاباتی خود را به ما بسپارید

تبلیغات انتخابات

تبلیغات انتخابات کمتر از دو ماه دیگر تا برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده است. و تا چندی دیگر، تکلیف نامزدهای تایید صلاحیت شده مشخص خواهد شد.

از این‌رو مجتمع چاپ و بسته بندی افست گرافیک. با نیم قرن تجربه در این صنعت و با سابقه‌ای که در چاپ اقلام تبلیغاتی کاندیداهای دوره‌های گذشته داشته است. این آمادگی را دارد تا چاپ کارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پیشرو را با بهترین کیفیت انجام. و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته با مناسب‌ترین قیمت تحویل دهد.

در فرهنـگ هـر کشـوری، تبلیغـات میتوانـد عنصـری اساسـی بــرای فرهنــگ ســازی و یــا تغییــر یــک فرهنــگ باشــد. بــه بیانــی بهتــر بایــد گفــت: تبلیغــات نوعــی تکــرار متنــاوب ومنظــم اســت زیرا بــا ایــن شــیوه ماننــد قطــره ای در ظاهــر بـی ارزش حتـی میتـوان در سـنگ نیـز نفـوذ کـرد. بـه عبارتـی دیگـر  تکـرار اصـل اول تبلیغـات اسـت. و مـی توانـد در نـگاه افـراد عـام جامعـه، بـه خوبـی هـا و بـدی هـا معنـای جدیـدی را بدهـد. و حتـی جـای انهـا را تغییـر دهـد.

در هــر جامعــه مدنــی بودجــه جداگانــه ای بــرای تبلیغات انتخابات تعریــف میشــود. انتخابات نیزبــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رویدادهـای هـر کشـور نیـاز بـه میـزان مشـارکت حداکثـری در انتخابــات را دارد. زیــرا عــلاوه بــر نشــان دادن مشــروعیت یـک حکومـت؛میتوانـد مسـیر جدیـدی را بـرای یـک حکومـت مردمـی رقـم بزنـد.کـه ایـن نیـز خـود نیازمنـد یـک تبلیغـات هدفمند،برنامــه ریــزی شــده و هوشــمند را دارد.

انتخابــات ایــران بــدون شــک یکــی از دمکــرات تریــن و پــر مشــارکت تریــن انتخابــات در دنیــا میباشــد. کــه خیلــی از مسـیولین کشـورهای مدعـی دمکراسـی، ارزوی داشـتن چنیـن مردمــی دلســوز ووظیــفه شناســی را دارنــد.

پــس در همــه جــای دنیــا بــرای تبلیغــات انتخاباتــی هزینــه اختصاصـی تعریـف مـی شـود تـا شـوری در خـور یـک کشـور دمکـرات بـرای ان ایجـاد شـود ومـردم ان کشـور بـه عنـوان یـک شـهروند ،موظـف بـه شـرکت در ان باشـند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاوره و برآورد قیمت با شماره ۸۸۹۲۹۰۶۱ تماس حاصل کنند.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
شاید دوست داشته باشید
دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *